Versterk je intuïtie!

Voor mijn intuïtie ga ik na hoe mijn persoonlijkheid hier een rol bij speelt en hoe ik er op dit moment voor sta. Ik besluit met wat tips om je intuïtie verder te ontwikkelen.

Wat is intuïtie?

Innerlijk zien, afgaan op het gevoel, je hart laten spreken. Allemaal omschrijvingen die gaan in de richting van het begrip intuïtie. Het woord komt uit het Latijn, letterlijk: naar binnen kijken. Je herkent het woord ‘turen’ erin. Je kunt het ook omschrijven als een ingeving, een direct weten, zonder nagedacht te  hebben. Iedereen beschikt over intuïtieve vermogens, waarbij je ruimte geeft aan je onbewuste brein om nuttige informatie door te geven. In onze westerse wereld staat logisch denken, analyseren in hoog aanzien, waardoor mensen vaak al jong het contact met hun intuïtie min of meer kwijtraken. Aan het eind van deze column geef ik wat tips hoe je je intuïtie kunt versterken.

Intuïtie en het enneagram  

Het enneagram is een visualisatie van persoonlijkheidsstructuren, uitgewerkt in 9 types. Er wordt vanuit gegaan, dat in de basis iedereen bij één van deze types thuishoort. Je bent dus in de kern bv. een hervormer, een helper, een bereiker enz. Hier zijn nog allerlei verfijningen op aan te brengen, maar dat voert nu te ver. In het enneagram worden drie groepen onderscheiden, types 8, 9 en 1: buik- of instincttypes, types 2, 3 en 4: hart- of gevoelstypes, types 5, 6 en 7: hoofd- of denktypes. Hoe gaan de verschillende types met intuïtie om?

De harttypes – de helper, bereiker en individualist – ervaren hun intuïtieve ingevingen via hun emoties. Deze types, waarbij de voorliggende emotie verdriet is, kunnen door hun emoties overspoeld worden. Ze herkennen dan niet hun echte gevoel, lees intuïtie. Zij hebben moeite met de balans tussen gevoel en verstand.

Bij de hoofdtypes – de onderzoeker, loyalist en avonturier – staat het denken voorop; daar is angst de voorliggende emotie. Dus als zich al een intuïtieve ingeving zou aandienen, zal die mogelijk niet als zodanig herkend worden, of uit angst niet toegelaten. Dan komt er geen balans tussen intuïtief ervaren en denken tot stand.

De buiktypes – de uitdager, vredestichter en hervormer –  reageren sterk fysiek – dus ook bij een intuïtieve ingeving – voordat zij in staat zijn om te denken of te voelen. De buiktypes worden vooral gedreven door woede, in de vorm van (evt. passieve) agressiviteit, koppigheid, wrok. Door de snelheid en onrust bij deze types zal de intuïtieve ingeving vaak niet als zodanig herkend worden. Maar mogelijk berust hun snelle reactie daar wel op.

Valkuilen

Niet alleen onze emoties kunnen een blokkade opwerpen om onze intuïtie te laten ‘spreken’, we kunnen ook  gedreven worden door onbewuste vooroordelen en dogma’s, terwijl we menen dat onze intuïtie tot ons spreekt. Of dat we de intuïtieve ingeving daardoor  juist niet onderkennen. We handelen dan alleen maar op basis van ver- en vooronderstellingen, zonder dat daar een rationele basis voor is. Het is dus altijd goed om bij een intuïtieve ingeving ook het gezonde verstand in te zetten. Zeker wanneer de intuïtie van zich laat spreken in relatie tot anderen is het van belang om de juiste balans te vinden.

Hoe sta ik er voor?

Met enige scepsis ten aanzien van testen op internet deed ik er toch een paar. Het verschil in uitkomst was voor mij in eerste instantie frappant, maar toch ook herkenbaar. Bij de eerste – een korte test gebaseerd op James Wanless – scoorde ik laag. Ik behaalde slechts 5 van de 12 mogelijk te behalen punten. Bij de tweede test, die van Psychologiemagazine, scoorde ik juist heel hoog! Ik blijk weinig informatie en tijd nodig te hebben om toch de juiste beslissing te nemen. Herken ik mij in deze uitkomsten? De eerste test was heel sterk gericht op werksituaties en op ‘succesvol’ zijn op een Amerikaanse manier. De uitkomst klopt wel aardig, terugdenkend aan mijn werk als docent – inmiddels 10 jaar geleden;  ik heb er geen moeite mee. Het werk verlangde, zeker in die tijd, vooral een rationele benadering. Achteraf denk ik, dat ik bij individuele begeleiding van studenten mijn intuïtie als basis voor een gesprek wel wat meer had kunnen laten spreken.
In de tweede test word ik gekenschetst als een succesvolle intuïtieve probleemoplosser. Hierin herken ik mij ten dele. Enerzijds kan ik zo nu en dan  heel lang doen over het nemen van de juiste beslissing, anderzijds kan ik te snel beslissingen nemen, meer ingegeven door bepaalde gevoelens (angst, gekwetstheid) dan door mijn intuïtie!  Een dag later doe ik de test opnieuw en dan blijk ik een  succesvolle logische denker! Toelichting: Iemand die meestal de goede beslissingen neemt, die  alle voors en tegen tegen elkaar afweegt en de consequenties van een beslissing uitgebreid overdenkt.  Misschien kan ik een nog betere beslisser worden als ik leer iets meer op mijn intuïtie te vertrouwen (Psychologiemagazine).                                                                      

Je intuïtieve vermogens versterken

Een paar tips:

  1. Creëer innerlijke rust, bijvoorbeeld door meditatie. Zoek de stilte, het alleen zijn op. Hiermee kan je je bewustzijn verhogen. Je kunt intuïtie zien als je zesde zintuig. Dat krijgt meer ruimte, als je de bekende zintuigen – luisteren, kijken, voelen, proeven en ruiken – bewust ervaart.
  2. Ontwikkel een positieve levenshouding. Ik doe dat bv. door ’s morgens het eerste (positieve) woord, dat bij mij opkomt te noteren en in mijn hoofd vast te zetten. Zo kwamen onlangs voorbij: oneindigheid, stilte, dankbaarheid, beweging. Zo’n  begrip kan mij die dag dan inspireren om op een intuïtieve manier in mijn atelier aan het werk te gaan. Of ga nog verder en houd een log- of dagboek bij. Intuïtieve ingevingen kunnen vaak heel vluchtig zijn en je zult ze dus snel vergeten als je ze niet opschrijft.
  3. Stimuleer je intuïtie expliciet. Neem bewust de tijd voor het doen van creatieve dingen, zoals schilderen, muziek maken, dansen etc. Als je vooral affiniteit met de natuur hebt, kijk dan eens of je daarin ruimte kunt scheppen voor je intuïtie.
  4. In relatie tot andere mensen speelt intuïtie ook vaak een rol. Wees je daarvan bewust, maar wees ook voorzichtig met de mogelijke ingeving. Juist dan kan er – zeker bij een eerste kennismaking – sprake zijn van indrukken, die gebaseerd zijn op oude overtuigingen. Dan kan het twee kanten uitgaan. Je vertrouwen zou wel eens geschaad kunnen worden. Maar ook kan het zijn, dat je door gebrek aan vertrouwen een mooie verbinding misloopt.
    Als er een belangrijk besluit genomen moet worden, slaap er dan eerst een nachtje over en zet vervolgens ook je gezonde verstand in.
  5. Ten slotte, beperk het gebruik van de social media tot een minimum. Voer eventueel een stiltedag in (mobiel uit!). Ook ik heb de ervaring, dat als je daar niet bewust mee omgaat, er erg veel tijd mee heen gaat. En dat gaat ten koste van de intuïtie!

Frederike Doeleman © 1 april 2018

Bron: http://www.scar.dds.nl/enneagram/buik_hart_hoofd.htm
Met dank aan Cecile Colaris voor de enneagramafbeelding met de drie centra.

Nog geen reacties.

Geef een reactie